REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BOHEMICOIN”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Bohemicoin” działającego w ramach Sklepu internetowego www.bohemisoul.com
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Agnieszka Balbierz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą BOHEMI SOUL AGNIESZKA BALBIERZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Jana Sawy 8/05, 20-632 Lublin, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin, NIP: 7123120917, REGON: 061631167, adres poczty elektronicznej (e-mail): help@bohemisoul.com.
 3. Program Lojalnościowy jest programem przeznaczonym dla Klientów Sklepu www.bohemisoul.com
 4. Każdy Klient posiadający Konto w Sklepie, może wziąć udział w Programie Lojalnościowym.
 5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu Lojalnościowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Sklepu internetowego www.bohemisoul.com 
 6. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym jest posiadanie Konta w Sklepie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem www.bohemisoul.com, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy Sklepu www.bohemisoul.com organizowany przez Organizatora.  
 2. REGULAMIN niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 3. SKLEP sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.bohemisoul.com
 4. ORGANIZATOR Agnieszka Balbierz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą BOHEMI SOUL AGNIESZKA BALBIERZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Jana Sawy 8/05, 20-632 Lublin, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin, NIP: 7123120917, REGON: 061631167, adres poczty elektronicznej (e-mail): help@bohemisoul.com.
 5. KLIENT – Klient Sklepu www.bohemisoul.com, posiadający aktywne Konto. 
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ

PUNKTY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego, Klient zainteresowany uczestnictwem powinien dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Lojalnościowym dostępnymi na stronie internetowej Sklepu,
  2. dokonać rejestracji Konta w Sklepie www.bohemisoul.com za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Sklepu,
  3. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Organizator za pośrednictwem Programu Lojalnościowego umożliwia Klientom gromadzenie punktów za zakupione w Sklepie produkty.
 3. Punkty podlegają wymianie na rabaty, które Klient może wykorzystywać przy składaniu kolejnych zamówień w Sklepie. Kurs wymiany punktów wynosi: 100 BohemiCoinsów = 1 zł rabatu.
 4. Klient, po zapisaniu się do Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem za pośrednictwem Sklepu. Punkty przyznawane są Klientowi od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i złożenia oraz opłacenia pierwszego zamówienia w Sklepie.
 5. Organizator przyzna Klientowi 1 punkt za każdą wydaną w Sklepie złotówkę.  
 6. Punkty naliczane są na Konto Klienta, w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Organizatora. 
 7. BohemiCoinsy otrzymane za konkretne zamówienie, ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia naliczenia ich na Konto Klienta. Po upływie tego okresu ważność punktów traci moc i nie mogą być one w żaden sposób wykorzystane.
 8. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, punkty zdobyte przez Klienta, uprawniające go do otrzymania rabatu sumują się. 
 9. Klient może sprawdzić aktualny poziom posiadanych punktów po zalogowaniu się do Konta Klienta na stronie Sklepu.
 10. Punkty są niezbywalne.
 11. Organizator ma prawo odebrać Klientowi naliczone wcześniej punkty:
  1. 11.1.w przypadku rozwiązania przez Klienta umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem w wyniku skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy. Organizator w niniejszej sytuacji odejmuje z Konta Klienta ilość punktów odpowiadającą wartości zwróconych produktów,
  2. 11.2.w przypadku, gdy Klient otrzymał punkty nienależnie.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami, za utratę punktów z powodu problemów technicznych.

§ 4

OKRES TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony od dnia 01 kwietnia 2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego.
 3. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób.

§ 5

WARUNKI WYPOWIEDZENIA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@bohemisoul.com lub wybór właściwej opcji w ustawieniach Konta w Sklepie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Klient traci wszystkie nabyte wcześniej punkty.

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@bohemisoul.com.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Agnieszka Balbierz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą BOHEMI SOUL AGNIESZKA BALBIERZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Jana Sawy 8/05, 20-632 Lublin, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin, NIP: 7123120917, REGON: 061631167, adres poczty elektronicznej (e-mail): help@bohemisoul.com.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Organizatora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy i realizacji Programu Lojalnościowego, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub odpowiednich stosunków umownych. Odbiorcami danych mogą być m.in.: biura księgowe, podmioty zajmujące się obsługą zewnętrznych systemów IT, podmioty zajmujące się obsługą prawną, uprawnione organy państwowe.
 7. Organizator przetwarza dane Klientów wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  1. Dostępu do danych – art. 15 RODO,
  2. Sprostowania danych – art. 16 RODO,
  3. Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  5. Przeniesienia danych – art. 20 RODO,
  6. Sprzeciwu – art. 21 RODO,
  7. Cofnięcia zgody – art. 7 ust. 3 RODO (przy czym wycofanie zgody nie powoduje tego, iż przetwarzanie przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem).
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 8 należy przesłać stosowne żądanie na adres mailowy help@bohemisoul.com.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Klienta, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. 
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Klientem (Konsumentem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
 4. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami, do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.