( Pobierz regulamin obowiązujący do 30.09.2023r. )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BOHEMISOUL.COM

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.bohemisoul.com działa na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin okrela warunki zawierania i rozwizywania Umów Sprzeday Produktu oraz

  Umów o dostarczanie Treci Cyfrowej, tryb postpowania reklamacyjnego, a take rodzaje i zakres usług wiadczonych drogelektronicznprzez Sklep www.bohemisoul.com, zasady wiadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwizywania umów o wiadczenie usług drogelektroniczn.

 3. Kady Usługobiorca z chwilpodjcia czynnoci zmierzajcych do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bohemisoul.com zobowizany jest do przestrzegania postanowieniniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majzastosowanie przepisy: 4.1.ustawy o wiadczeniu usług drogelektronicznz dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2.ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3.ustawy o pozas
  dowym rozwizywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 wrzenia

  2016 r.,
  4.4.ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 4.5.oraz inne w
  łaciwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działajcy pod adresem www.bohemisoul.com

 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa wiadczona drogelektronicznprzez Usługodawc

  na rzecz Usługobiorcy za porednictwem Sklepu.

 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostpny na stronie internetowej

  www.bohemisoul.com umoliwiajcy utworzenie Konta.

 5. KONTO – oznaczony indywidualnnazw(loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w

  systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone sdane

  Usługobiorcy w tym informacje o złoonych Zamówieniach.

 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostpny na stronie internetowej

  www.bohemisoul.com umoliwiajcy złoenie Zamówienia.

 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalajca Usługobiorcy na subskrybowanie i

  otrzymywanie na podany przez Usługobiorcadres e-mail bezpłatnych informacji pochodzcych od Usługodawcy, dotyczcych Sklepu oraz dostpnych w nim Produktów.

 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Agnieszka Balbierz wykonujca działalność gospodarcz

  pod firmBOHEMI SOUL AGNIESZKA BALBIERZ wpisando Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właciwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Jana Sawy 8/05, 20-632 Lublin, miejsce wykonywania działalnoci oraz adres do dorcze: ul. Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin, NIP: 7123120917, REGON: 061631167, adres poczty elektronicznej (e-mail): help@bohemisoul.com

 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

  nieposiadajca osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawn

  korzystajca z Usługi Elektronicznej.

10. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzelub zawarł UmowSprzeday lub

Umowo dostarczanie Treci Cyfrowej ze Sprzedawc.
11.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsibiorcczynnoci prawnej

niezwizanej bezporednio z jej działalnocigospodarczlub zawodow.

12. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebdca

osobprawn, której ustawa przyznaje zdolność prawn, prowadzca we własnym

imieniu działalność gospodarczlub zawodow.
13.
PRODUKT – dostpna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, bdca przedmiotem Umowy

Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.
14.
TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcw postaci cyfrowej,

bdce przedmiotem Umowy o dostarczenie Treci Cyfrowych.
15.
VOUCHER – bon na okaziciela stanowicy Treść Cyfrow, umoliwiajcy Klientowi zapłat

Ceny za Produkt w Sklepie do wysokoci rodków pieniężnych na jaki opiewa bon. 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzeday Produktu zawarta midzy Klientem, a

Sprzedawcza porednictwem Sklepu.
17.
ZAMÓWIENIE - owiadczenie woli Klienta stanowice ofertzawarcia Umowy Sprzeday

lub Umowy o dostarczenie Treci Cyfrowej ze Sprzedawc.
18.
UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ- umowa zawarta midzy Klientem, a

Sprzedawcza porednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Voucher.
19.
CENA – wartość wyraona w jednostkach pieniężnych, którKlient jest obowizany

zapłaciSprzedawcy za Produkt lub Voucher.
20.
ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe

wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostpu do Treci Cyfrowej lub w celu

korzystania z niej.
21.
KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treci Cyfrowej ze sprztem komputerowym lub

oprogramowaniem, które szazwyczaj uywane do korzystania z Treci Cyfrowej tego

samego rodzaju, bez koniecznoci ich przekształcania.
22.
FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treci Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z

uwzgldnieniem ich przeznaczenia.
23.
INTEGRACJA - połączenie Treci Cyfrowej z elementami rodowiska Cyfrowego Klienta i

włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodnoci z Umowo dostarczanie Treci Cyfrowej.

§3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I VOUCHERÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.bohemisoul.com prowadzi sprzedaProduktów za porednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie snowe, zgodne z umowi zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Vouchery oferowane w Sklepie sFunkcjonalne i Kompatybilne ze sprztem spełniajcym wymagania techniczne wskazane w ich opisie na stronie Sklepu.

 4. Informacje znajdujce sina stronach internetowych Sklepu nie stanowioferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składajc Zamówienie, składa ofertkupna okrelonego Produktu lub Vouchera na warunkach podanych w ich opisie.

 5. Cena Produktu lub Vouchera uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu do Klienta.

 6. Cena Produktu lub Vouchera uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złoenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezalenie od zmian Cen w Sklepie, które mogsipojawipo złoeniu przez Klienta Zamówienia.

 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obnikach Cen. Obok informacji o obnice Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniszCentego Produktu, która obowizywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki, a jeli Produkt jest oferowany do sprzeday w okresie krótszym ni30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniszCenProduktu, która obowizywała w okresie od dnia rozpoczcia oferowania tego Produktu do sprzeday do dnia wprowadzenia obniki.

 8. Zamówienia mona składapoprzez witryninternetowza pomocFormularza Zamówie(Sklep www.bohemisoul.com) – 24 godziny na dobprzez cały rok.

9. Klient odpowiada za poprawność danych wpisanych w Formularzu Zamówienia. 10. W celu złoenia Zamówienia, Klient nie ma obowizku rejestracji Konta w Sklepie. 11. Warunkiem złoenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie siz

Regulaminem i akceptacja jego postanowiew czasie składania Zamówienia.
12. Sklep realizuje Zamówienia z
łoone od poniedziałku do pitku w godzinach pracy

Sklepu tj. od 8 do 16 w dni robocze. Zamówienia złoone w dni robocze po godz. 15, w

soboty, niedziele oraz wita, bdrozpatrywane nastpnego dnia roboczego.
13. Produkty w promocji (wyprzeda
y) posiadajlimitowanliczbsztuk i Zamówienia na

nie bdrealizowane według kolejnoci ich wpływania ado wyczerpania sizapasów

danego Produktu.
14. Warunki realizacji Voucherów:

14.1.na stronie Sklepu Klient moe zakupiVouchery o róniej wartoci nominalnej, 14.2.kwoty Voucherów oraz ich wzory opublikowane sna stronie internetowej Sklepu, 14.3.Voucher moe bywykorzystany wyłącznie do nabycia Produktów dostpnych w

ofercie Sklepu,
14.4.Voucher nie podlega wymianie na
rodki pieniężne (w całoci lub w części) i nie

stanowi instrumentu pienidza elektronicznego,
14.5.Klient powinien wykorzysta
pełnsumznajdujcsina Voucherze w ramach

jednego Zamówienia,
14.6.Voucher wa
ny jest przez okres 12 miesicy od momentu jego zakupu.

§4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzeday lub Umowy o dostarczenie Treci Cyfrowej niezbdne jest wczeniejsze złoenie przez Klienta Zamówienia udostpnionym przez Sprzedawcsposobem, zgodnie z § 3 pkt 8 oraz 11 Regulaminu.

 2. Po złoeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu

  powoduje zwizanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nastpuje poprzez przesłanie wiadomoci e-mail na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1.potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2.formularz odst
  pienia od umowy,
  4.3.niniejszy Regulamin zawieraj
  cy pouczenie o prawie do odstpienia od umowy, 4.4.potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym

  mowa w § 10 Regulaminu, prawa do odstpienia od Umowy o dostarczanie Treci Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na noniku materialnym.

 5. Z chwilotrzymania przez Klienta wiadomoci e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzeday lub Umowa o dostarczenie Treci Cyfrowej midzy Klientem, a Sprzedawc.

 6. Kada Umowa Sprzeday oraz Umowa o dostarczenie Treci Cyfrowej bdzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który bdzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztelektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostpnia płatność:
  1.1.za po
  rednictwem elektronicznego systemu płatnoci (Przelewy24.pl, PayPal.com,

  PayU.pl, Apple Pay, Google Pay,), 1.2.poprzez Klarnlub PayPo.

 2. W przypadku płatnoci za porednictwem elektronicznego systemu płatnoci Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatnoci umoliwia dokonanie płatnoci za pomockarty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 1. Klient zobowizany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzeday lub Umowy o dostarczenie Treci Cyfrowej w cigu 15 minut od chwili złoenia Zamówienia, chyba e Umowa stanowi inaczej.

 2. W przypadku wyboru płatnoci, o której mowa w punkcie 1.1 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany, a Treść Cyfrowa dostarczona dopiero po ich opłaceniu.

§6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU ORAZ DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

1.

Dostawa Produktów:
1.1.koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, s
ustalane w trakcie procesu

składania Zamówienia i suzalenione od wyboru sposobu płatnoci oraz sposobu

dostawy zakupionego Produktu,
1.2.na termin dostawy Produktu sk
łada siczas kompletowania Produktu oraz czas

dostawy Produktu przez przewonika:

 1. a)  czas kompletowania Produktów wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych (za wyjtkiem Produktów

  preorderowych, których czas kompletowania oraz dostarczenia do Klienta wskazany jest w karcie Produktu na stronie Sklepu) od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatnoci,

 2. b)  dostawa Produktów stanowicych rzeczy ruchome przez przewonika nastpuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa nastpuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i wit).

3. zakupione w Sklepie Produkty swysyłane za porednictwem firmy kurierskiej.
W przypadku nieodebrania przesy
łki przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa § 10 Regulaminu i jej powrotu do nadawcy, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstpienia od umowy, a dodatkowo po stronie Sprzedawcy powstaje roszczenie odszkodowawcze. Sprzedawca moe zrealizowawspomniane roszczenie odszkodowawcze poprzez potrcenie przysługujcej mu wierzytelnoci z tytułu odszkodowania za nieodebranie przesyłki i zwizane z tym poniesione koszty, z wierzytelnociKonsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10, o zwrot kosztów poniesionych w zwizku z zawartUmowSprzeday. Sprzedawca ma obowizek przed dokonaniem potrcenia, złoyKlientowi owiadczenie o potrceniu okrelajce wysokość potrcenia. Wysokość potrcanej kwoty, Sprzedawca okrela osobno dla kadego z przypadków, z uwzgldnieniem wyrzdzonych przez Klienta szkód.
Dostarczenie Tre
ci Cyfrowej niezapisanej na noniku niematerialnym:
3.1.Tre
ść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstpienia od Umowy o

dostarczanie Treci Cyfrowych, chyba e Klient uprzednio wyraził wyranzgodna

dostarczenie Treci Cyfrowej przed upływem tego terminu,
3.2.z zastrze
eniem pkt 2.1, dostarczenie Treci Cyfrowej nastpuje niezwłocznie tj. do

24 godzin od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system

płatnoci,
3.3.Tre
ść Cyfrowa zostanie dostarczona za porednictwem poczty elektronicznej na

adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia, 3.4.Klient ma moliwość pobrania jej na swoje urzdzenie.

2.

3.

§7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na

  terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia

  Produktu do Klienta,

 3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu,

 4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane

  dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna udostępniona na stronie Sklepu,

5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 z mocy prawa.

2. Reklamacja z tytułu rkojmi.
2.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub

podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu lub Treści

Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., 2.2.Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o

którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

2.3.Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy - za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,

2.4.Klient zobowizany jest do współpracy ze Sprzedawc, w celu ustalenia czy brak zgodnoci Treci Cyfrowej z Umowwynika z cech rodowiska Cyfrowego Klienta,

2.5.zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bohemisoul.com lub pisemnie na adres: ul. Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin,

2.6.w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2.7.dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

2.8.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

2.9.w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

2.10.Klient bdcy Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 moe żądaw pierwszej kolejnoci wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawc, a w przypadku Treci Cyfrowych – doprowadzenia Treci Cyfrowej do zgodnoci z Umow. Obnienia Ceny oraz odstpienia od umowy Klient moe żądawyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2.11.w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

 1. a)  pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

 2. b)  doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,

 3. c)  obniża Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o

  którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,

 4. d)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy i na jego koszt,

2.12.odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego paragrafu, Klient bdcy jednoczenie Konsumentem

  lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowna odległość, moe od niej odstpibez podania przyczyn, składajc stosowne owiadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostpnionego przez Sklep owiadczenia o odstpieniu od umowy.

 2. W razie odstpienia od umowy, Umowa Sprzeday jest uwaana za niezawart, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu majobowizek zwróciProdukt Sprzedawcy lub przekazago osobie upowanionej przez Sprzedawcdo odbioru niezwłocznie, jednak nie póniej ni14 dni od dnia, w którym odstpił od umowy, chyba e Sprzedawca zaproponował, e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstpienia od Umowy Sprzeday naley dokonazwrotu Produktu na adres: ul. Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin.

 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszodpowiedzialność za zmniejszenie wartoci Produktu bdce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba e Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstpienia od umowy i wzorze formularza odstpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzisiz Produktami i sprawdzaje tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobiw sklepie stacjonarnym. W przypadku zmniejszenia wartoci Produktu przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa § 10 Regulaminu, po stronie Sprzedawcy powstaje roszczenie odszkodowawcze. Sprzedawca moe zrealizowawspomniane roszczenie poprzez potrcenie przysługujcej mu wierzytelnoci z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartoci rzeczy z wierzytelnociKonsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10, o zwrot kosztów poniesionych w zwizku z zawartUmowSprzeday. Sprzedawca ma obowizek przed dokonaniem potrcenia, złoyKlientowi owiadczenie o potrceniu okrelajce wysokość potrcenia. Wysokość potrcanej kwoty, Sprzedawca okrela osobno dla kadego z przypadków zmniejszenia wartoci Produktu, z uwzgldnieniem wyrzdzonych przez Klienta szkód.

 5. Z zastrzeeniem pkt 6, 7 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartoci Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy uyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uył Konsument, chyba e Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyranie zgodzili sina inny sposób zwrotu, który nie wiąże sidla nich z adnymi kosztami. Z zastrzeeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastpi niezwłocznie, a najpóniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcowiadczenia o odstpieniu od Umowy Sprzeday.

 6. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (zwrócenia tylko niektórych z zamówionych produktów) Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu otrzymuje
  zwrot jedynie części kosztów dostawy rzeczy pozostających w związku przyczynowym z rzeczami objętymi odstąpieniem od umowy. W sytuacji gdy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zamówił kilka Produktów, lecz koszty dostawy byłyby takie same niezależnie od tego, czy umowa obejmowałaby wszystkie, część lub tylko jeden z Produktów, to Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu nie otrzymuje zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy powodującego obniżenie łącznej wartości transakcji poniżej kwoty uprawniającej do bezpłatnej wysyłki, konsument jest zobowiązany pokryć koszty dostarczenia pozostałych rzeczy, co do których umowa nadal obowiązuje.

 7. Jeeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny ninajtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 1. Jeeli Sprzedawca nie zaproponował, e sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, moe wstrzymasize zwrotem płatnoci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej.

 2. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstpujcy od Umowy Sprzeday, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszjedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogodstpiod umowy, liczy si:
  10.1.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt b
  dc zobowizanym

  do przeniesienia jego własnoci - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niprzewonik) objął Produkt w posiadanie,

  10.2.dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które sdostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

  10.3.dla umowy polegajcej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

  10.4.dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 4. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub

  podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzeday: 11.1.w której przedmiotem wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

  zindywidualizowanych potrzeb,
  11.2.w której przedmiotem
  wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecztowanym

  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mona zwrócize wzgldu na ochronzdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  11.3.w której przedmiotem wiadczenia stowary, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostajnierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  11.4.o wiadczenie usług, za które Konsument jest zobowizany do zapłaty ceny, jeeli przedsibiorca wykonał w pełni usługza wyrani uprzednizgodKonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez przedsibiorcutraci prawo odstpienia od umowy i przyjął to do wiadomoci,

  11.5.o dostarczanie Treci Cyfrowych niedostarczanych na noniku materialnym, za które Konsument jest zobowizany do zapłaty ceny, jeeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyrani uprzednizgodKonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez Sprzedawcutraci prawo odstpienia od umowy, i przyjął to do wiadomoci, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

 5. W zwizku z zastrzeeniem pkt 11.5 niniejszego paragrafu, prawo do odstpienia od Umowy, której przedmiotem jest Voucher stanowicy Treść Cyfrownie jest moliwe w sytuacji, gdy został on całkowicie wykorzystany przed upływem terminu na odstpienie od umowy.

 6. W przypadku, odstpienia od Umowy o dostarczenie Vouchera, Klient otrzyma zwrot salda znajdujcego sina Voucherze w cigu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcowiadczenia o odstpieniu i przy uyciu takiego samego sposobu płatnoci jakiego Klient uył kupujc Voucher.

 7. Prawo odstpienia od Umowy Sprzeday przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugstronumowy swojego zobowizania w terminie cile okrelonym.

§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczce wyłącznie przedsibiorców nieobjtych ochronwynikajcz Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstpienia od Umowy zawartej z Klientem niebdcym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstpienie od Umowy w tym wypadku moe nastpibez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebdcego Konsumentem adnych roszczew stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyw stosunku do Klientów niebdcych Konsumentami udostpnione przez niego sposoby płatnoci, w tym take wymagadokonania przedpłaty części bdcałoci Ceny sprzeday bez wzgldu na wybrany przez Klienta sposób płatnoci oraz fakt zawarcia Umowy.

 4. Korzyci i ciężary zwizane z Produktem oraz niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzna Klienta niebdcego Konsumentem z chwilwydania przez SprzedawcProduktu przewonikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjcia Produktu do przewozu ado wydania go Klientowi, jak równieza opónienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za porednictwem przewonika Klient niebdcy Konsumentem jest zobowizany zbadaprzesyłkw czasie i w sposób przyjty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeeli stwierdzi, e w czasie przewozu nastpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowizany jest dokonawszelkich czynnoci niezbdnych do ustalenia odpowiedzialnoci przewonika.

 6. Usługodawca moe wypowiedzieumowo wiadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebdcemu Konsumentem owiadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsibiorca prowadzcy jednoosobowdziałalność gospodarcz(niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objty ochronprzewidzianUstawo prawach konsumenta pod warunkiem, e Umowa, którzawiera ze Sprzedawcjest bezporednio zwizana z jego działalnocigospodarcz, ale z treci tej Umowy wynika, e nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z przedmiotu wykonywanej przez niego działalnoci gospodarczej.

 2. Osoba prowadzca działalność gospodarcz, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objta ochronwyłącznie w zakresie:
  2.1.niedozwolonych postanowie
  umownych,
  2.2.odpowiedzialno
  ci z tytułu braku zgodnoci Produktu lub Treci Cyfrowej z umow, 2.3.prawa odstpienia od umowy zawartej na odległość,

  2.4.zasad dotyczcych umowy o dostarczanie Treci Cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 3. Przedsibiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu

  ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzeday, którzawarł ze Sprzedawcposiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsibiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoci wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalnoci.

 4. Przedsibiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie sobjci ochroninstytucjonalnzapewniondla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak równiePrezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umoliwia za porednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.zawieranie Umów Sprzeday Produktu i Umów o dostarczenie Treci Cyfrowej, 1.2.prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3.Newsletter.

 1. wiadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa sina warunkach okrelonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treci reklamowych. Treci te, stanowiintegralnczęść Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. wiadczenie Usług Elektronicznych okrelonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcjest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1.umowa o
  wiadczenie Usługi Elektronicznej polegajcej na umoliwieniu złoenia

  Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwil

  złoenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorc, 2.2.umowa o wiadczenie Usługi Elektronicznej polegajcej na prowadzeniu Konta w

  Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy nastpuje w chwili

  wysłania przez Usługobiorcuzupełnionego Formularza Rejestracji,
  2.3.umowa o
  wiadczenie Usługi Elektronicznej polegajcej na korzystaniu z Newslettera

  zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbdne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

  którym posługuje siUsługodawca:
  3.1.komputer (lub urz
  dzenie mobilne) z dostpem do Internetu, 3.2.dostp do poczty elektronicznej,
  3.3.przegl
  darka internetowa,
  3.4.w
  łączenie w przegldarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowizany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własnoci intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowizany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcobowizuje zakaz dostarczania treci o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje zwizane ze wiadczeniem Usług Elektronicznych za porednictwem Sklepu Usługobiorca moe składaza porednictwem poczty elektronicznej na adres: help@bohemisoul.com

 2. W powyszej wiadomoci e-mail, naley podajak najwicej informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaj i datwystpienia nieprawidłowoci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwii przyspieszrozpatrzenie reklamacji przez Usługodawc.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcnastpuje niezwłocznie, nie póniej niw terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. OdpowiedUsługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcsposób.

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o wiadczenie Usługi Elektronicznej: 1.1.Wypowiedzeniu moe ulec umowa o wiadczenie Usługi Elektronicznej o

charakterze cigłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter), 1.2.Usługobiorca moe wypowiedzieumowze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego owiadczenia za porednictwem poczty elektronicznej na adres: help@bohemisoul.com

1.3.Usługodawca moe wypowiedzieumowo wiadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze cigłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza

Regulamin, w szczególnoci, gdy dostarcza treci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wczeniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszez wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złoenia owiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

1.4.wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 2. Usługodawca i Usługobiorca mogrozwizaumowo wiadczenie Usługi

Elektronicznej w kadym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bohemisoul.com

  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Agnieszki Balbierz wykonującej działalność gospodarczą pod firmą BOHEMI SOUL AGNIESZKA BALBIERZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Jana Sawy 8/05, 20-632 Lublin, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jana Kasprowicza 97B, 34-520 Poronin, NIP: 7123120917, REGON: 061631167. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bohemisoul.com, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyranej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składajcych sina treść oraz zawartość strony www.bohemisoul.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługujcego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnocicywilnoprawnoraz karn.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo uyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bohemisoul.com należą do ich włacicieli i suywane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogbyone zastrzeonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bohemisoul.com uyte sw celach informacyjnych.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane szgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodnoci jakiejkolwiek części Regulaminu z obowizujcym prawem,

  w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie majwłaciwe

  przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzeday midzy Sklepem, a Konsumentami bd

  rozstrzygane w pierwszej kolejnoci na drodze negocjacji, z intencjpolubownego zakoczenia sporu, z uwzgldnieniem ustawy o pozasdowym rozwizywaniu sporów konsumenckich. Jeli jednak nie byłoby to moliwe, lub tebyłoby niesatysfakcjonujce dla którejkolwiek ze stron, spory bdrozstrzygane przez właciwy sd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sdowe rozstrzyganie sporów:
  4.1. ewentualne spory powsta
  łe pomidzy Usługodawc, a Usługobiorc(Klientem)

  bdcym jednoczenie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostajpoddane sdom właciwym zgodnie z przepisami kodeksu postpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

  4.2. ewentualne spory powstałe pomidzy Usługodawc, a Usługobiorc(Klientem) niebdcym jednoczenie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostajpoddane sdowi właciwemu ze wzgldu na stałe miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej przez Usługodawctj. ul. Aleja 3 Maja 31/4, 34-500 Zakopane.

 5. Klient bdcy Konsumentem ma równieprawo do skorzystania z pozasdowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególnoci poprzez złoenie po zakoczeniu postpowania reklamacyjnego wniosku o wszczcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sd polubowny (wniosek mona pobrana stronie internetowej http://

www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sdów Konsumenckich działajcych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostpny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php#faq596. Konsument moe skorzystatake z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadastatutowych naley ochrona konsumentów. Pozasdowe dochodzenie roszczepo zakoczeniu postpowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwizania sporu moe w szczególnoci złoyskargza porednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.